top of page

Jsme prémiový analytický butik
poskytující služby
v oblasti finančního poradenství

Stavíme na dlouholetých zkušenostech z oceňování a transakčního poradenství

Dlouholeté zkušenosti a detailní znalosti v oblastech oceňování a transakčního poradenství nám umožňují nabízet nadstandardní služby i v jiných příbuzných oblastech.

 

Naše zkušenosti navíc doplňujeme vlastním výzkumem a poznatky nejlepší světové praxe získanými v rámci našeho zapojení v globálních organizacích a vědeckovýzkumných projektech.

 

Jsme spolehlivým partnerem v náročných a nestandardních projektech. Věnujeme se projektům především v následujících oblastech:

Co nás charakterizuje
 

V projektech klademe důraz na detaily, které často mohou poukázat na skryté problémy a změnit tak pohled klientů, soudů či tribunálů na danou problematiku.

 

Komplexní problémy však prezentujeme co nejjednodušším způsobem tak, aby naši partneři či klienti mohli udělat správné rozhodnutí založené na faktech a jejich nestranné interpretaci.

 

Jsme zvyklí přemýšlet v širších souvislostech. Během naší analýzy vyslechneme názor každého, jelikož chceme nalézt to nejlepší řešení nezávisle na tom, kdo s ním přijde.

 

Neděláme kompromisy na kvalitě. Stejně tak důležité jsou pro nás integrita, etika, zodpovědný přístup a objektivita.

ANALYTICKÝ BUTIK

Působíme jako
prémiový analytický butik poskytující komplexní finančně poradenské služby.

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Sledujeme nové globální trendy ve financích a zaměřujeme se na rozvoj aplikovaného výzkumu v evropském kontextu.

VZDĚLÁVÁNÍ

Organizujeme odborné konference, vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a pořádáme vzdělávací kurzy.

Analytický butik

Analytický butik

Soudní spory, arbitráže a hospodářská soutěž

Poskytujeme komplexní strategickou a analytickou podporu v ekonomických otázkách. Stavíme na našich  praktických  zkušenostech z řady sporů před českými soudy či mezinárodními tribunály.

Zpracováváme posudky i na dílčí témata, která se řeší v rámci daného sporu. Plně při nich využíváme postupy nejlepší světové praxe.

V oblasti hospodářské soutěže může pomoci srozumitelná analýza vymezení relevantního trhu či vyčíslení podílu na trhu.

Soudní spory
Insolvence

Insolvence

Insolvenčním správcům, dlužníkům i věřitelům poskytujeme ekonomickou a finanční podporu v otázkách ocenění aktiv a závazků. Pomáháme tak zorientovat se v náročných ekonomických aspektech insolvenčního řízení.

Při přípravě posudků pro věřitelské výbory, insolvenční správce či management společností ve finanční tísni vycházíme z našich zkušeností ze soudních síní a vyšetřování.

Restrukturlizace

Restrukturalizace

Poskytujeme detailní ekonomickou a finanční podporu při plánování a realizaci restrukturalizace a pomáháme identifikovat problematické aspekty podnikání.

V rámci procesu restrukturalizace připravíme finanční model, který vám pomůže získat ucelenější představu o refinancování dluhů, likviditě a jiných finančních rozhodnutích.

M&A

M&A

Při vyjednávání kupní ceny je vhodné nezávislé ocenění společnosti nebo jiných aktiv, které jsou předmětem transakce. Ocenění zohlední zjištění z due diligence, umožní lépe chápat hodnotu společnosti a poskytne argumenty pro jednání s protistranou.

 

Připravíme finanční model, který pomůže při interním rozhodování nebo při diskuzích ohledně získání financování.

Pokud to orgány společnosti nebo legislativa vyžaduje, připravíme fairness opinion.

Finanční modelování

Finanční modelování

Připravujeme specifické finanční modely pro financování, cenotvorbu, vyhodnocení nabídek a další účely. Provádíme též revizi modelů pro třetí stranu (model review/model audit).

 

V případě zájmu rádi poradíme, jak přehledně upravit nebo zefektivnit již existující model.

Specifické analýzy

Pracovali jsme na největších squeeze-outech a nabídkách převzetí v ČR.

Máme zkušenosti i s největšími finančními asistencemi, které se v ČR provedly.

Před výplatou vysokých dividend může být vhodné provést test solventnosti.

Specializujeme se na ekonomickou podporu v jakýchkoli nestandardních finančních situacích vyžadujících hlubší analýzu a detailní porozumění.

Specifické analýzy


„Honza Marek je jedním z těch poradců, který neztrácí čas vysvětlováním, proč je něco těžké a proč to nejde, ale začne hledat rychlá a účinná řešení. Je to profesionál ve svém oboru, ale se silným smyslem pro business pohled klienta.”

—  Petr Koblic,
generální ředitel a předseda burzovní komory
Burzy cenných papírů Praha

REFERENCE

Výzkum

Aplikovaný výzkum

Výzkum s praktickými odpověďmi

Používáme finanční analýzu, statistické modely, nejnovější ekonomické teorie, umělou inteligenci a další nástroje tak, abychom poskytli praktická řešení daného problému. Kde končí naše expertíza, tam spolupracujeme s předními světovými odborníky v dané oblasti.

 

Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum, který dává praktické odpovědi. V současné době řešíme tyto projekty:

Jaké jsou požadované výnosy u různých typů investic?

Jaký je dopad vyšší úrovně inflace na náklady kapitálu a výhled hospodaření společností?

Rozdílné přístupy, předpoklady a požadavky při zpracování ocenění a analýz převodních cen

Vzdělávání

Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
EVI Oceňovací seminář
Světová, německá a rakouská oceňovací praxe
Nový čtyřsemestrální program Oceňování obchodních závodů
Přednášky a odborné semináře
​Český překlad Mezinárodních oceňovacích standardů 2022

Organizujeme odborné konference, vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a pořádáme vzdělávací kurzy. Podporujeme nové myšlenky a trendy v aplikovaném výzkumu.

Pořádáme vzdělávací kurzy oceňování společností (nejen) pro současné znalce, zaměstnance oceňovacích firem, finanční ředitele, M&A poradce a finanční analytiky. Témata přednášek pokrývají oblast financí, oceňování, M&A, litigací či datové analytiky.

V případě zájmu pro vás připravíme rovněž vzdělávací kurzy sestavené na míru podle vašich představ. 

Seminář  na téma Odlišnosti v aplikaci přístupů oceňování podniků: světová, německá a rakouská oceňovací praxe, který úspěšně proběhl 16. ledna 2024.

 

Na tomto semináři se o své bohaté zkušenosti podělili Wolfgang Kniest, Dipl.-Kfm., CVA a WP Stb Univ.-Prof. Dr. Klaus Rabel, CVA.

Podávání přihlášek do nového čtyřsemestrálního programu CŽV Oceňování obchodních závodů bude otevřeno po předchozím oznámení.

 

Program byl připraven ve spolupráci IES FSV UK a European Valuation Institute. Je určen jak znalcům z odvětví oceňování obchodních závodů s potřebou rekvalifikace pro výkon znalecké činnosti dle nového zákona o znalcích (zákona č. 254/2019 Sb.), tak i finančním profesionálům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti oceňování.

 

Program je navržen v souladu s nejnovější světovou oceňovací praxí. Je vyučován českými i mezinárodními odborníky z oblasti financí a práva, s praxí v rámci soudních sporů a mezinárodních arbitráží. Program je akreditován MŠMT ČR a uznán Ministerstvem spravedlnosti ČR. Kurikulum programu je též v souladu s požadavky mezinárodní kvalifikace ASA (Accredited Senior Appraiser)

Více informací o programu je k dispozici na webových stránkách programu.

Ve spolupráci s ASA Europe organizujeme mezinárodní konferenci European Valuation Conference. Reportáž z posledního ročníku konference konaného v květnu 2022 je zveřejněna na webových stránkách konference.

Pracovali jsme na českých překladech Mezinárodních oceňovacích standardů vydávaných IVSC. Standardy používají oceňovatelé ve více než 90 zemích světa. Vycházejí z nejlepší mezinárodní praxe a jsou průběžně doplňovány tak, aby odrážely nejnovější vývoj oceňování a požadavků všech uživatelů ocenění. 

Překlady vedl náš managing partner Jan Marek. Nejnovější vydání Mezinárodních oceňovacích standardů platné od 31. ledna 2022 vydal EKOPRESS a je k dispozici u vybraných knihkupců.

Náš tým

Náš tým
evi20231102-02878_edited_edited.jpg

JAN MAREK

managing partner

marek@evalin.org

+420 737 210 670

Mgr. Jan Marek, CFA, ASA zastřešuje služby analytického butiku a aplikovaného výzkumu. Před založením EVI pracoval ve společnosti Deloitte, kde ve funkci partnera vedl tým oceňování a finančního modelování ve střední a východní Evropě. Před tím působil jako management consultant, portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Má více než 20 let zkušeností s oceňováním podniků a dalších aktiv, sporovou agendou, přípravou finančních modelů, analýzou převodních cen, soutěžní ekonomií a dalšími finančními analýzami v Evropě, Asii, Americe a Africe.

 

Jan je znalcem se specializací oceňování podniků. Jan byl prvním prezidentem Evropské komory ASA (American Society of Appraisers). Dále je členem Rady pro oceňování podniků IVSC, která vydává Mezinárodní oceňovací standardy. Zároveň je vedoucím českých překladů Mezinárodních oceňovacích standardů.

Jan je absolventem magisterského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na IES je v současné době členem Vědecko-pedagogické rady. Přednášel na oceňovacích konferencích, Univerzitě Karlově, VŠE a Justiční akademii.

evi20231102-02858_edited.jpg

VERONIKA DOVHUNOVÁ

manager, modeling specialist

Mgr. Veronika Dovhunová před nástupem do EVI působila na pozici manažera v týmu oceňování a finančního modelování ve společnosti Deloitte, kde se zaměřovala zejména na poskytování služeb pro účely soudních sporů a arbitráží. Předtím pracovala v ČSOB v oddělení řízení aktiv a pasiv.

Veronika má zkušenosti s projekty zahrnujícími oceňování společností a dalších aktiv pro různé účely, finanční modelování, ekonomické poradenství pro účely soudních sporů, soutěžní ekonomii a další finanční analýzy. 

 

Veronika je absolventkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde studovala magisterský program Finance, finanční trhy a bankovnictví. Úspěšně složila zkoušku CFA Level 2.

evi20231102-02843.jpg

PETRA MAZÁČKOVÁ

manager

Petra Mazáčková, MSc vede oblast vzdělávání. Před nástupem do EVI získala praktické zkušenosti v oceňování v rámci svého působení v týmu oceňování společnosti Deloitte. Zároveň se jako manažerka spolku Khanova škola již pět let intenzivně věnuje inovativním konceptům ve výuce jako je Mastery learning (Učení se k úplnému zvládnutí), Growth mindset (Růstové nastavení mysli) či Flipped classroom (Převrácená třída). 

 

Petra je absolventkou bakalářského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a absolventkou magisterského programu financí a investic na Erasmově univerzitě v Rotterdamu (Nizozemí). Úspěšně složila zkoušku CFA Level 2. Je rovněž držitelkou certifikátu lidských práv Univerzity Palackého.

photoshop_edit4.jpg

VERONIKA MACHOVÁ

manager

Ing. Veronika Machová před nástupem do EVI působila na pozici manažera v týmu oceňování ve společnosti TPA, kde se zaměřovala zejména na poskytování služeb pro účely soudních sporů, korporátních strukturací a finančního výkaznictví. Předtím pracovala ve znalecké kanceláři společnosti RSM.

Veronika má zkušenosti s projekty zahrnujícími oceňování podniků, oceňování jednotlivých aktiv a pasiv, testy solventnosti, posuzování dílčích účetních aspektů a další finanční analýzy.

Veronika získala inženýrský titul v programu Finance a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Během svého studia absolvovala semestrální studijní pobyt v Norsku na NHH Norwegian School of Economics.

evi20231102-02853_edited.jpg

MATOUŠ CABÁLEK

associate

Ing. Matouš Cabálek před nástupem do EVI působil jako finanční analytik ve společnosti EmbedIT, kde byl členem finančního týmu zodpovědného za přípravu rozpočtů, zpracovávání finančních dat, komunikaci se zahraničními obchodními partnery a FP&A agendu. Před tím pracoval jako junior data analytik ve společnosti ČSOB Advisory, kde se zaměřoval na korporátní finanční poradenství pro středně velké podniky.


Matouš získal inženýrský titul v programu Finance a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Během svého studia absolvoval semestrální studijní pobyt ve Švédsku na Jönköping International Business School.

Hledáme nové talenty. Ztotožňuješ se s naší vizí?
Napiš nám, pošli svoje CV a my se ozveme.

bottom of page